Chotkos / 8 lat temu | Download | Plaintext | Odpowiedz |

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
program sito;

const rozmiar =20;

var tablica:array [2..rozmiar] of boolean;
i,j:integer;

begin

{zainicjowanie tablicy wartosciami true}

for i:=2 to rozmiar do tablica[i]:=true;

{sito}

for i:=2 to rozmiar do
if (tablica[i]=true) then
begin
j:=2*i;
while (j<=rozmiar) do
begin
tablica[j]:=false;
j:=j+i;
end;
end;

{wypisanie liczb pierwszych na ekran}

for i:=2 to rozmiar do
if (tablica[i]=true) then write(i,', ');

readln;

end.