Anonim / 1 rok, 2 miesiące temu | Download | Plaintext | Odpowiedz |

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
 format MZ
stack stk:256 
entry codseg:main 
macro pixel x0,y0{

push ax
push cx
push bx

push bp ; Zachowanie wartoci rejestru BP na stosie 

; określenie wsprzdnych pixel'a i obliczenie jego adresu


mov ax,[y0]; okrelenie wsprzdnej Y pixel'a
mov bx,[x0]; okrelenie wsplrzdnej X pixel'a


mov cl,bl ; mniej znaczcy bajt wsprzdnej X do BX
push dx
mov dx,80; wprowadznie do DX iloci blokw pixel'i w jednej linii
mul dx; (dx,ax)<-dx*ax


;przesunicie o AX 1-go bloku potrzebnej linii o wsprzdnej Y
pop dx
shr bx,1;
shr bx,1;
shr bx,1; przesunicie BX o trzy pozycje w prawo
add bx,ax; w BX znajduje si przesunicie bloku,
; który zawiera potrzebny pixel
mov ax,VideoB_Seg; adowanie do AX adresu segmentu buforu Video
mov es,ax; rejestr ES bdzie zawiera adres segmentu buforu Video
and cl,7 ; wyodrbnienie numeru pixel'a w bloku
xor cl,7 ; inwersja bitu
mov ah,1 ; przygotowanie maski bitu
shl ah,cl; przesunicie maski na odpowiedni pozycj
; mov ah,0FFh
; obsuga rejestrw kontrolera graficznego
mov dx,3CEh; zadanie adresu portu kontrolera graficznego
mov al,8 ; okrelenie numeru rejestru bitowej maski
out dx,ax ; zmiana rejestru maski bitowej
mov ax,0005h;
out dx,ax ; zadanie wartoci rejestru trybu
mov ah,0 ;
mov al,3 ;
out dx,ax ; zadanie wartoci rejestru cyklicznego przesunicia
mov ax,0D00h;
out dx,ax ; zadanie wartoci rejestru ustawi/resetowa
mov ax,0F01h;
out dx,ax ; zadanie wartoci rejestru ustawi/resetowa
; zmiana wartoci pixel'a
or [es:bx],al;
pop bp
pop bx
pop cx
pop ax
}
VideoB_Seg EQU 0A000h; Okrelenie segmentu buforu Video 
;------------------ Segment danych --------------------------- 
segment sdat use16    
TSIM   db ?
x dw ?
y dw ?
z dw ?
v dw ?
xx dw ?
yy dw ?

      
;--------------- Koniec segmentu danych *** 
;----------------- Segment stosu ----------------------------- 
segment stk use16  
   db 256 dup (?) 
;----------------- Koniec segmentu stosu 
;----------------- Segment programu -------------------------- 
segment codseg use16     

main:
  push ds
  push bx 
  mov bx,sdat 
  mov ds,bx 

; Wywoanie funkcji BIOS'u w celu zmiany trybu pracy monitora na graficzny 
  mov ah,0
  mov al,10h; Tryb 640 X 350 ilo kolorw 16 
  int 10h

    mov cx,9Fh                  ; najstarszy bit - ust. dł linii gł.
    mov ax,200; okrelenie wsprzdnej Y pixel'a 
    mov bx,300; okrelenie wsplrzdnej X pixel'a 
    bart:
    add ax,1                    ; gęstość px
  call AA 
    loop bart 

    mov ax,189; okrelenie wsprzdnej Y pixel'a 
    mov bx,300; okrelenie wsplrzdnej X pixel'a 
    mov cx,16
    szym:
    add ax,6
    push cx
    push bx
    push ax
    mov cx,3
    add cx,ax
    sub cx,190
    bart2:
    add bx,1
    add ax,1
  call AA 
    loop bart2
    pop ax
    pop bx
    pop cx
    loop szym


    mov ax,189; okrelenie wsprzdnej Y pixel'a 
    mov bx,300; okrelenie wsplrzdnej X pixel'a 
    mov cx,16
    szym2:
    add ax,6
    push cx
    push bx
    push ax
    mov cx,3
    add cx,ax
    sub cx,190
    bart3:
    sub bx,1
    add ax,1
  call AA 
    loop bart3
    pop ax
    pop bx
    pop cx
    loop szym2


  pop bx 
  pop ds 

  mov ah,1 
  int 21h 

  mov ax,0003h 
  int 10h 

  mov ah,1 
  int 21h 

  mov ax,4c00h 
  int 21h 
  ret

AA: 
   
;------MODYFIKACJA-------------

    push ax;        
    push bx;
    push dx;
    push bp; Zachowanie wartoci rejestru BP na stosie
    push cx;
; określenie wsprzdnych pixel'a i obliczenie jego adresu 

  
  mov cl,bl ; mniej znaczcy bajt wsprzdnej X do BX 
  push dx 
  mov dx,80; wprowadznie do DX iloci blokw pixel'i w jednej linii 
  mul dx; (dx,ax)<-dx*ax 
;przesunicie o AX 1-go bloku potrzebnej linii o wsprzdnej Y 
  pop dx 
  shr bx,1 ;
  shr bx,1; 
  shr bx,1; przesunicie BX o trzy pozycje w prawo 
  add bx,ax; w BX znajduje si przesunicie bloku, 
; który zawiera potrzebny pixel 
  mov ax,VideoB_Seg; adowanie do AX adresu segmentu buforu Video 
  mov es,ax; rejestr ES bdzie zawiera adres segmentu buforu Video 
  and cl,7 ; wyodrbnienie numeru pixel'a w bloku 
  xor cl,7 ; inwersja bitu 
  mov ah,1 ; przygotowanie maski bitu 
  shl ah,cl; przesunicie maski na odpowiedni pozycj 
;  mov ah,0FFh
; obsuga rejestrw kontrolera graficznego 
  mov dx,3CEh; zadanie adresu portu kontrolera graficznego 
  mov al,8  ; okrelenie numeru rejestru bitowej maski
  out dx,ax ; zmiana rejestru maski bitowej 
  
  mov ax,0005h; 
  out dx,ax ; zadanie wartoci rejestru trybu 

  mov ah,0  ; 
  mov al,3  ; 
  out dx,ax ; zadanie wartoci rejestru cyklicznego przesunicia 

  mov ax,0200h; 
  out dx,ax ; zadanie wartoci rejestru ustawi/resetowa 

  mov ax,0f01h;
  out dx,ax ; zadanie wartoci rejestru ustawi/resetowa 
; zmiana wartoci pixel'a 
  or  [es:bx],al; 
    pop cx
    pop bp
    pop dx
    pop bx
    pop ax
  ret