Comandeer / 7 lat, 2 miesiące temu | Download | Plaintext | Odpowiedz |

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
<?php
/*Created by Logeen, modified by Comandeer
SUPER XTRA CAPTCHA!
*/
session_start();
//str_split się czasami wykrzacza na polskich ogonkach (i nikt nie wie czemu...)
function uni_str_split($string, $split_length=1)
{
  preg_match_all('`.`u', $string, $arr);
  $arr = array_chunk($arr[0], $split_length);
  $arr = array_map('implode', $arr);
  return $arr;
}
////////// SETTINGS //////////
$chars = 4;
$font = 5;
$noiseWidth = 1;
$noiseHeight = 2;
$noiseNumberPerChar = 2;
$padding = array(4, 1);
//////////////////////////////
function calc_string( $mathString )
{
	$cf_DoCalc = create_function("", "return (" . $mathString . ");" );
	
	return $cf_DoCalc();
};
$liczby=array
(
	0=>'zero',
	1=>'jeden',
	2=>'dwa',
	3=>'trzy',
	4=>'cztery',
	5=>'pięć',
	6=>'sześć',
	7=>'siedem',
	8=>'osiem',
	9=>'dziewięć',
	10=>'dziesięć',
	11=>'jedenaście',
	12=>'dwanaście',
	13=>'trzynaście',
	14=>'czternaście',
	15=>'piętnaście',
	16=>'szesnaście',
	17=>'siedemnaście',
	18=>'osiemnaście',
	19=>'dziewiętnaście',
	20=>'dwadzieścia'
);
$operatory=array
(
	'+',
	'-'
	//'*'
);
$operatory_nazwy=array
(
	'+'=>array('plus','dodać'),
	'-'=>array('minus','odjąć'),
//	*'=>array('razy') za bardzo utrudnia ;D
);
if (!isset($_SESSION['confirm_code'])||!isset($_SESSION['captcha_txt']))
{
	unset($_SESSION['confirm_code']);
	unset($_SESSION['captcha_txt']);
	shuffle($operatory);
	$operator=$operatory[0];
	shuffle($operatory_nazwy[$operator]);
	$operator_txt=(rand(0,100)>50)?$operatory_nazwy[$operator][0]:$operator;
	$liczba1=rand(0,15);
	$liczba2=rand(1,20);
	if($liczba1<$liczba2&&$operator=='-')
		$liczba1=20;
	$liczba1_txt=$liczba1;
	$liczba2_txt=$liczba2;
	if(rand(1,2)==1)
		$liczba1_txt=$liczby[$liczba1];
	else
		$liczba2_txt=$liczby[$liczba2];
	$dzialanie=$liczba1.$operator.$liczba2;
	$_SESSION['captcha_voice']=$liczba1.' '.$operatory_nazwy[$operator][0].' '.$liczba2; //zapisujemy działanie dla alternatywy dźwiękowej
	$wynik=calc_string($dzialanie); //taa, wiem że głupie... a ktoś zna lepszy sposób?
	$_SESSION['confirm_code']=$wynik;
	$code_chars = '#<>?,.';
	$code=$liczba1_txt.' '.$operator_txt.' '.$liczba2_txt;
	for ($i = 0; $i < $chars; $i++) // losowe przeszkadzajki
	{
		$char=substr($code_chars, rand(0, strlen($code_chars)-1), 1);
		if($i==0)
			$code=$char.$code;
		elseif($i==count($chars)-1)
			$code=$code.$char;
		else
		{
			$c=uni_str_split($code);
			$cc=count($c);
			$where=rand(0,$cc-1);
			$c[$where]=$c[$where].$char;
			$code=implode($c);
			/*$c=explode(' ',$code);
			$where=rand(0,count($c)-1);
			$c[$where]=$c[$where].$char;
			$code=implode(' ',$c);*/
		}
	}
	$_SESSION['captcha_txt']=$code;
}

$codeWidth = imageFontWidth($font) * mb_strlen($_SESSION['captcha_txt'],'UTF-8');
$width = $codeWidth + 2*$padding[0];
$height = imageFontHeight($font) + 2*$padding[1];
$img = imageCreate($width, $height);
$bgcolor = imageColorAllocate($img, 255,255,255);
$color = imageColorAllocate($img, 0,0,0);
$noiseColor = imageColorAllocate($img, 255,255,255);
imageString($img, $font, $padding[0]+1,$padding[1], iconv('UTF-8','ISO-8859-2',$_SESSION['captcha_txt']), $color); //kto wymyślił, że czcionki w imageString mają kodowanie latin2?
for ($i = 0; $i < $noiseNumberPerChar*mb_strlen($_SESSION['captcha_txt'],'UTF-8'); $i++)
{
	$x = rand($padding[0] + 1, $padding[0] + $codeWidth);
	$y = rand(1 + $padding[1], $height - 1 - $noiseHeight);
	imageFilledRectangle($img, $x,$y, $x+$noiseWidth,$y+$noiseHeight, $noiseColor);
}

header('Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT');
header('Last-Modified: ' . gmdate('D, d M Y H:i:s') . ' GMT');
header('Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate');
header('Cache-Control: post-check=0, pre-check=0', false);
header('Pragma: no-cache');

header('Content-Type: image/png');
imagePng($img);
?>