Comandeer / 7 lat, 2 miesiące temu | Download | Plaintext | Odpowiedz |

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
<?php
	/*Klasa helper_forms_Builder
	@package: VEF
	@author: Comandeer
	@desc: Klasa generująca formularze i zapisująca do pliku HTML/zwracająca jako string
	*/
	class helper_forms_Builder
	{
		private $attrs=array(); //tablica zawierająca atrybuty formularza (method, action itd.)
		private $methods=array //tablica dozwolonych metod dla formularza
		(
			'post',
			'get',
			'put'
		);
		private $enctypes=array //tablica dozwolonych enctype dla formularza
		(
			'multipart/form-data',
			'application/x-www-form-urlencoded',
			'text/plain'
		);
		private $field_types=array //tablica dozwolonych typów pól (input)
		(
			'text',
			'password',
			'hidden',
			'submit',
			'reset',
			'email',
			'color',
			'number',
			'url'
		);
		private $button_types=array //tablica dozwolonych typów przycisków
		(
			'submit',
			'button',
			'reset'
		);
		private $fieldsets=array(); //tablica fieldsetów
		/*__construct
		@params: string $action => URI skryptu obsługującego formularz, string $method => POST/GET, string $id => id formularza, string $enctype => no, enctype ;D
		@return: true/Exception
		@author: Comandeer
		@desc: Waliduje wprowadzone wartości, a następnie przypisuje je do zmiennej $attrs
		*/
		public function __construct($action,$method='post',$id=NULL,$class=NULL,$enctype='multipart/form-data')
		{
			if(empty($action))
				throw new Exception('Niepoprawny parametr action formularza!');
			if(!in_array($method,$this->methods))
				$method=$this->methods[0]; //pierwsza z tablicy - ta bardziej uprzywilejowana :D
			if(!in_array($enctype,$this->enctypes))
				$enctype=$this->enctypes[0];
			$this->attrs=array
			(
				'action'=>$action,
				'method'=>$method,
				'enctype'=>$enctype,
				'id'=>$id,
				'class'=>$class
			);
		}
		/*__set
		@params string $fieldset => nazwa fieldsetu,array $fields => pola do dodania do fieldsetu
		@return: true/false
		@author: Comandeer
		@desc: Setter, który tworzy fieldset o danej nazwiei dodaje do niego pola
		*/
		public function __set($fieldset,$fields)
		{
			if(!is_array($fields)||empty($fields)||!isset($this->fieldsets[$fieldset]))
				return false;
			foreach($fields as $field)
				$this->addField($fieldset,$field);
			return true;
		}
		/*__get
		@params: string $fieldset
		@return: $this->fieldsets[$fieldset]/false
		@author: Comandeer
		@desc: Zwraca zawartość danego fieldsetu
		*/
		public function __get($fieldset)
		{
			if(!isset($this->fieldsets[$fieldset]))
				return false;
			return $this->fieldsets[$fieldset];
		}
		/*addFieldset
		@params: string $name => nazwa fieldsetu,
		@return: true/false
		@author: Comandeer
		@desc: Tworzy fieldset(y) o danej nazwie
		*/
		public function addFieldset()
		{
			if(func_num_args()<1)
				throw new Exception('Nieprawidłowe wywołanie funkcji addFieldset!');
			foreach(func_get_args() as $arg)
			{
				if(empty($arg))
					return false;
				$this->fieldsets[$arg]=array();
			}
		}
		/*addField
		@params: string $fieldset => nazwa fieldsetu, array $field => tablica zawierająca dane pola
		@return: true/Exception
		@author: Comandeer
		@desc: Metoda waliduje poprawność pola i dodaje je do fieldsetu bądź zwraca wyjątek
			Parametry dla pól:
			name => obowiązkowy, nazwa pola
			label => wartość label, obowiązkowa dla wszystkiego oprócz przycisków
			innerHTML => zawartość elementów (option, button)
			reszta atrybutów jak w XHTML
		*/
		public function addField($fieldset,$field)
		{
			if(empty($fieldset)||!isset($this->fieldsets[$fieldset]))
				throw new Exception('Nie można dodać pola do nieistniejącego fieldsetu!');
			if(!is_array($field)||empty($field))
				throw new Exception('Nieprawidłowy format pola!');
			if(!isset($field['tag'])||!isset($field['name'])||!isset($field['label'])&&$field['tag']!='button')
				throw new Exception('Niepełne dane o polu!');
			switch(strtolower($field['tag'])) //nie oszukujmy się - walidacja inputa jest inna od walidacji textarea czy select
			{
				default:
				case 'input':
					if(!in_array($field['type'],$this->field_types))
				$field['type']=$this->field_types[0];
				break;
				case 'select':
					if(!isset($field['options'])||!is_array($field['options']))
						throw new Exception('Lista select nie zawiera opcji!');
				break;
				case 'button':
					if(!isset($field['innerHTML'])&&!isset($field['value']))
						throw new Exception('Przycisk powinien mieć ustawione albo value albo innerHTML');
					if(!in_array($field['type'],$this->button_types))
						$field['type']=$this->button_types[0];
				break;
				case 'textarea':
					//eee, a co z textarea?
				break;
			}
			$this->fieldsets[$fieldset][]=$field;
			return true;
		}
		/*save
		@params: string $file => nazwa pliku
		@return: true/false
		@author: Comandeer
		@desc: Zapisuje wygenerowany formularz w określonym pliku
		*/
		public function save($file)
		{
			if(empty($file))
				return false;
			if(!file_put_contents($file,(string)$this)) //fajne te (string)$this, nie?
				return false;
			return true;
		}
		/*__toString
		@return: (string) $this :D
		@author: Comandeer
		@desc: Na szybko generuje formularz :D
		*/
		public function __toString()
		{
			$form='<form action="'.$this->attrs['action'].'" method="'.$this->attrs['method'].'" enctype="'.$this->attrs['enctype'].'"'.(!empty($this->attrs['id'])?' id="'.$this->attrs['id'].'"':NULL).(!empty($this->attrs['class'])?' class="'.$this->attrs['class'].'"':NULL).'>';
			foreach($this->fieldsets as $fieldset_name=>$fieldset) //iterujemy po fieldsetach
			{
				$form.='<fieldset><legend>'.$fieldset_name.'</legend><dl>';
				foreach($fieldset as $field) //iterujemy po polach w fieldsecie
				{
					switch($field['tag'])
					{
						default:
						case 'input':
							$id=(isset($field['id']))?$field['id']:uniqid('field_',true);
							$form.='<dt><label for="'.$id.'">'.$field['label'].'</label></dt><dd><input id="'.$id.'"';
							unset($field['tag'],$field['label'],$field['id']);
							foreach($field as $attr=>$attr_val)
							{
								$form.=' '.$attr.'="'.$attr_val.'"';
							}
							$form.='></dd>';
						break;
						case 'textarea':
							$id=(isset($field['id']))?$field['id']:uniqid('field_',true);
							$innerHTML=(isset($field['innerHTML']))?$field['innerHTML']:NULL;
							$form.='<dt><label for="'.$id.'">'.$field['label'].'</label></dt><dd><textarea id="'.$id.'"';
							unset($field['tag'],$field['label'],$field['id'],$field['innerHTML']);
							foreach($field as $attr=>$attr_val)
							{
								$form.=' '.$attr.'="'.$attr_val.'"';
							}
							$form.='>'.$innerHTML.'</textarea></dd>';
						break;
						case 'select':
							$id=(isset($field['id']))?$field['id']:uniqid('field_',true);
							$options=$field['options'];
							$form.='<dt><label for="'.$id.'">'.$field['label'].'</label></dt><dd><select id="'.$id.'"';
							unset($field['tag'],$field['label'],$field['id'],$field['options']);
							foreach($field as $attr=>$attr_val)
							{
								$form.=' '.$attr.'="'.$attr_val.'"';
							}
							$form.='>';
							foreach($options as $option)
							{
								$form.='<option'.(isset($option['value'])?' value="'.$option['value'].'"':NULL).'>'.(isset($option['innerHTML'])?$option['innerHTML']:(isset($option['value'])?$option['value']:'Undefined')).'</option>';
								
							}
							$form.='</select>';
						break;
						case 'button':
							$id=(isset($field['id']))?$field['id']:uniqid('field_',true);
							$value=(isset($field['value']))?$field['value']:1;
							$innerHTML=(isset($field['innerHTML']))?$field['innerHTML']:'Przycisk';
							$form.='<dd><button value="'.$value.'"';
							unset($field['tag'],$field['label'],$field['id'],$field['innerHTML'],$field['value']);
							foreach($field as $attr=>$attr_val)
							{
								$form.=' '.$attr.'="'.$attr_val.'"';
							}
							$form.='>'.$innerHTML.'</button></dd>';
						break;
					}
				}
				$form.='</dl></fieldset>';
			}
			$form.='</form>';
			return $form;
		}
	}